.: دلنوشته هام تا این لحظه ، 2 سال و 15 روز سن دارد :.
.: با هم بودن ما تا این لحظه ، 4 سال و 4 ماه و 8 روز سن دارد :.
.: عقدمون تا این لحظه ، 2 ماه و 5 روز سن دارد :.